Уреэлнууд на бурятском языке на день рождения

Оглавление

Зурхай

Воскресенье, 26 сентября

20-й лунный день с элементом Гора. Благоприятный день для людей, родившихся в год Дракона; Почитать и просить Бога богатства – Намсарай, учиться и постигать науку, открывать вклад в банке, строить дом, покупать новые вещи, одежду, ставить закваску, шить и кроить одежду, для дел, направленных на развитие. Неблагоприятный день, чтобы начинать путешествие, дальнюю поездку, а также, проводить похороны и поминки. Отправляться в дорогу – к плохим вестям. Стрижка волос – к жажде, голоду и испытаниям.

Понедельник, 27 сентября

21-й лунный день с элементом Дерево. Благоприятный день для людей, родившихся в год Лошади и Собаки; проводить обряд «даллга абаха», избегать опасных ситуаций, проводить обряды для улучшения жизни и для богатства, устроить праздник, регистрировать брак, надевать новые украшения, новую одежду, ставить закваску. Неблагоприятный день для людей, родившихся в год Мыши и Свиньи; Устраиваться на работу, нанимать няню, сиделку, работников, приводить невестку, отдавать дочь в невесты, перетруждаться, повышать физическую нагрузку. Отправляться в дорогу – к большим неприятностям, а также к расставанию с близкими. Стрижка волос – к болезни, к развитию хронической болезни.

Вторник, 28 сентября

22-й лунный день с элементом Ветер. Благоприятный день для людей, родившихся в год Мыши, Змеи, Лошади и Свиньи; принимать важные решения, делать добрые дела, почитать три драгоценности, завершать начатое дело, начинать лечение, покупать лекарственные сборы, для жесткого решения в некоторых вопросах. Отправляться в дорогу – к увеличению благосостояния. Неблагоприятный день для людей, родившихся в год Обезьяны и Курицы; приводить невестку, отдавать дочь в невесты, а также проводить похороны и поминки. Стрижка волос – к удаче, к приятным находкам.

Уреэлнууд. Благопожелания

Жороо мориной жолоо барихаХатарша хээрын хазар барихаОлон зоной түрүү болохо

Урин дободоо гэрээ табижаУужам таладаа малаа үдхэжэЭртэ бодожо, орой унтажаОлон зоной ударидагша боложоТүмэн зоной түрүү боложоУта наhатай, удаан жаргалтай ябагты!

Мориной жолоо элээжэ байгМүнхэ hайхан богоhыетнайАйлшад ходо элээжэ байг!

Зудгүй газартаа зуhажаЗоболонгүй нютагтаа жаргажаҮри хуугэдтээ үргүүлжэНая хүрэжэ налайжа ябаарайгты!

Ажалай Герой болооройАрадтаа, засагтаа магтуулжаАлтан орденоор шагнуулаарай

Нохой елдэ барандаа hайнYнэр Yдхэн, баян, эдьхэ эдеэтэйЯбаhан газартаа яргалтайЕрэhэн дайдадаа хундэтэй ябахатнай яалай!

Малгаашан бYри нараяа угтажаМалгаашаар бодожо бурхадтаа мургэжэхYYндэ муу хээгойеэрhайн юYмэнаан дутаагойеэрудаан жаргал эдлэжэ беяхиитнай хYсэнэб!

Информатор Ринчинов Аюша Дабаевич – руководитель Народного фольклорного ансамбля «Уряал »

Информатор преподаватель Колледжа им. П.И. Чайковского – Дылгырова Оюна Санжижаповна

Уреэлнууд на бурятском языке на день рождения

Байгал далайн эрьедэ байшан коттедж барижа, хүбүүд басагадтаа Хонда джипээр шэруулжэ, аша зээнэртээ Англи Америкэ аяншалжа, альган дээрээ ажалаа бадаруулжа, абдар соогоо алта мүнөөо ханхинуулжа, аза талаантай ажаhуухатнай болтогой!

Дольче Габбана самсатай, Армани дүхитэй. Кошелек соогоо хариин валютатай. Улаахан Феррари түмэр тэргэтэй, Хүхюутэй, урматай ябахатнай болтогой!

Газар шара нохой жэлээр! Энэ жэл хүн бүхэнэйтнай амидаралда аргагүй ехэ амжалта асараг! Бэеын элүүрые, аза талаан, эдэбхи үүсхэл элбэгээр асараг даа!

Хундэтэ айлшад, турэлхид, нухэднай! Муноодэр манай hайндэртэ ерэhэндэтнай ехэ баяртай байнабди! Иимэ hайхан уреэлнуудые, шэмэг дулаан угэнуудые хэлэhэндэтнай, уреэhэндэтнай манай сэдьхэлдэ, унэтэй сэнтэй бэлэгуудые бариhандатнай, аялга гоё дуунуудые зорюулжа дуулаhандатнай унэн зурхэнhоо баяр баясхаланиие хургэнэбди!

Сэлгеэ hайхан дайдадаа, сэсэг ногоон нютагтаа аба эжынгээ уреэлээр арад зонойнгоо дунда ажалдаа шударгы суутайхан, аялга хонгео дуутайхан, олон хани нухэдтэй, айраг сагаа ургэжэ, наранай толо хаража, наhанай ундэрые дабажа, аша зээнэрээ тойруулан, амар мэндэ hуугыт даа. гэжэ уреэгээд бэлэг болгон тандаа дуу барихыемнай зубшоогыт.

Анда нүхэдтөө хүндэтэй ямбатай, Алтан үреэлээ хэлсэжэ, Амар жаргал эдлэжэ, Үри хүүгэдэйнгээ, Аша зээнэрэйнгээ зула боложо, Үеынгоо нүхэрэй түшэг боложо, Үбдэхэ үбшэ зоболонгуй, Улзы жаргалтай hуугыт даа!

Баруун таладаа Бурхан сахюусатай, Зүүн таладаа Зонхобо бурхантай, Орой дээрээ Одо заяатай, Һүнэшэгүй һүлдэтэй, Буурашагүй буянтай, Даашагүй даллагатай, Дабашагүй хэшэгтэй, Тэнгэриһээ тэдхэмжэтэй, Yлгэн дайдаһаа Yргэмжэтэй Ябахатнай болтогой!

-Yдэр бүхэндэ жаргалай һайханиие үзэжэ, Yглөө бүхэндэ наранай һайханиие хаража, Yреэлэй һайханиие ходо шагнажа, Yндэр наһа наһалжа, Yри хүүгэдтээ туһалжа, Yетэн нүхэдтөө хүндэтэй, Yнэр баян һуугыт даа!

Хундэтэ наhатай зоноо аба эжынэнэрээ наhатай зоной hайн үдэрөөр амаршалнаб! Үшөө олон жэлдэ хүл хүнгэн, элүүр энхэ, ухаан hонор ябахатнай болтогой! Үглөө бөхэндэ наранай гарахые хаража, үгын дулаанаар зүрхэ сэдьхэлээ жэгнүүлжэ, аша зээнэрээ хаража ябыт даа!

Урихан, hайхан hанаатай нютагайм үбгэд, hахижал тоонтоео мүнхэ hуугыттаа, Уянхан сэдьхэлтэй нютагайм хүгшэд, угтажа бидэнээ мүнхэ hуугытаа, Тэнюун сэдьхэлтэй нютагайм наhатайшуул, тойруулан ашанарааа жаргалтай hуугыт даа. Саг жэлэй ошохо бури, Сарюун дорюун зандаа, Залуу доодо үетэндөө Заабари, hургаал хэлэжэ Арбан сагаан буянаа үйлэдэжэ, Амгалан тэнюун hуугыт даа.

Хурим түрын үреэлнүүд

1. Аглаг тэнюун нютагтаа Айл боложо түбхинэгты, Аба эжы хоёроо Анхаран ходо һанагты. Хоёр хушуун үриие Хоймортоо тэнжээгты, Үетэн олон нүхэдөөрөө Ходол хүхюун ябагты. Буурал сагаан толгойтонһоо Үреэл шагнан һуугты, Үреэл хэлэһэн үгые Үдэрэй одон болгогты.

2. Сэлгеэ һайхан дайдадаа, Сэсэг ногоон нютагтаа Аба эжынгэй үреэлтэй Арад зонойнгоо дунда Ажалдаа шударгы суутайхан, Аялга хонгёо дуунуудтай, Омог сагаан сэдьхэлтэй, Олон хани нүхэдтэй, Айраг сэгээ дүүрэн, Аяга сайгаа үргэжэ, Наранай толо хаража, Наһанай үндэрые дабажа, Аша зээнэрээ тойруулан Амар амгалан һуугыт даа!

3. Үетэн нүхэдтөө илдамхан Өөр дундаа инагхан ябагты, Олзо ехэтэй, Олон хүүгэдтэй бологты!

4. Хуби заягаа холбожо байһан Хоёр залуушулнай Үнэр баян боложо, Үлзы зол жаргалтай, Энхэ амгалан, элүүр, Эдеэнэй дээжэ эдижэ, Эдэй һайханиие үмдэжэ, Али олон хэрэгүүдтээ Амжалтатай, урагшатай ябаг лэ!

5. Энэ айл боложо байһан Хоёр залуушуулнай, Үргэн һайхан нютагтаа Үнэр баян жаргажа һуугты. Буянта һайхан эхэ, эсэгын Нэрэ нэрлүүлжэ, Буряад зоной ажабайдалые Саашань үргэлжэлүүлжэ, Газар хотоймо олон малтай боложо, ЦК-да хүдэлхэ хүбүүдтэй боложо, Сэбэр һайхан басагадтай боложо, Олон зунай дунда Омог ехэтэй, Аба, эжын үреэлээр Амар амгалан, жаргажа Һуухань болтогой!

6. Хүхэ мүнгэн тэнгэри шэнги Үүлэн холбоотой, Хүрьһэтэ алтан дэлхэй шэнги Үндэһэн холбоотой, Үргэн мүрэн шэнги Эхеэрээ холботой, Үндэр модон шэнги Оройгоороо һалбаржа, Аша гушамнай Үндэр наһатай, Удаан жаргалтай, Баян үнэр, Бата һайхан Жаргажа һуухань болтогой!

7. Үргэн уужам үйлсэдөө Үндэр гэрээ тогтоогты, Наран мэтэ мандан, Набша мэтэ дэлгэрэн һуугты! Хүн зоной дунда Хуушан түүхэеэ шэнэлжэ жаргагты, Ажал дээрэ амжалта түйлажа, Аймаг соогоо алдартай ябагты. Арбаад хүбүүд, басагадай Аба, эжы боложо жаргагты, “Волга” машинатай баян боложо, Орден зүүмэ түрүү бологты. Аянда зөөлэн ябагты, Ашанар, зээнэртээ хүндэтэй ябагты!

Другие новости раздела

29 сентября 2021, 10:18     
 91

В Улан-Удэ аферисты обманули пенсионерку на деньги, надавив на больное
Женщине пообещали компенсацию за восстановление после болезни.

29 сентября 2021, 10:00     
 93

Психолог рассказал, как помочь ребенку пережить поражение в спорте
И как вернуть ему любовь к тренировкам?

Смотреть еще

Актуально

24 сентября, 20:35     

 1 554

«Камера — это моё». Как прошел кастинг проекта «Хочу на Ариг Ус»

22 сентября, 18:00     

 6 877

Несколько районов Бурятии накрыло снегом (ФОТО, ВИДЕО)

21 сентября, 15:34     

 10 250

Верховный суд Бурятии вынес решение по делу Баира Жамбалова

21 сентября, 15:28     

 2 828

В Бурятии вновь заработают детские развлекательные зоны

Свежие новости

29 сентября, 10:18      92
В Улан-Удэ аферисты обманули пенсионерку на деньги, надавив на больное
Женщине пообещали компенсацию за восстановление после болезни.

29 сентября, 10:12      213
В Бурятии в реанимации находятся 57 пациентов с коронавирусом
За сутки скончались еще четыре человека.

29 сентября, 10:00      93
Психолог рассказал, как помочь ребенку пережить поражение в спорте
И как вернуть ему любовь к тренировкам?

29 сентября, 09:57      329
В Бурятии новосибирец похитил кедровый орех на 5 миллионов
Мужчину отправили в колонию.

29 сентября, 09:46      88
«Этот день»
Какие интересные исторические события произошли 29 сентября?

29 сентября, 09:43      203
В Бурятии подросток попал под колеса иномарки
Парень переходил дорогу в неположенном месте.

29 сентября, 09:38      102
В Улан-Удэ для ветеранов авиазавода организовали концерт
Для них подготовили концертную программу «Детство, опаленное войной».

29 сентября, 06:00      323
В Бурятии местами дневная температура опустится до нуля
В столице республики пройдет мокрый снег.

28 сентября, 21:21      949
В Улан-Удэ жители сотых не могут добиться подключения водоснабжения
Почему остановилась прокладка труб?

28 сентября, 20:58      664
«Народный контроль»: Долговечные лужи и гонки по «встречке»
Улан-удэнцы продолжают фиксировать проблемы города.

28 сентября, 19:22      721
Амнистия не для всех. Кто сможет оформить гараж в собственность в Бурятии?
Обо всех условиях — далее.

К празднику Сагаалган выйдет сборник бурятских благопожеланий

Типография «НоваПринт» готовит для жителей Бурятии прекрасный подарок в канун Белого месяца. Совсем скоро выйдет в свет сборник «500 бурятских благопожеланий» / «500 үреэлнүүд, юрөөлнүүд». Рассказать подробнее об издании мы попросили у составителей.

–У бурят к каждому знаменательному событию есть цветистые, мудрые благопожелания-уреэлы, – рассказывает руководитель издательского отдела типографии «НоваПринт» Октябрина Дамдинжапова.– Их можно услышать на разных торжествах. И хотя эта традиция произносить уреэлы очень давняя, она по-прежнему популярна, а в последние годы – особенно. Буряты верят в магическую силу благопожеланий и любят их еще за то, что в них звучат главные моральные, нравственные ценности народа: представления о чести и достоинстве, наставления чтить свой род, беречь очаг, семью.

– Я собирал благопожелания восточных бурят, – рассказывает Даши-Доржо Болотов, известный тележурналист. – Мне они близки, потому что я сам хори-бурят, родом из Агинского округа, с детства увлекаюсь бурятской культурой, литературой.

Окончил бурятский факультет БГУ, веду на телеканале «Ариг Ус» авторскую передачу «Мүнгэн сэргэ». Источники были самые разные – это сборники благопожеланий собирателей С. Бабуева, Ц-Х. Жамьяновой, Ц-Х. Дарибазаровой, Л.Загдаевой, С. Ринчинова, Г.-Д. Дамбаева и других, также знакомые, социальные сети, да я их и сам собираю.

Второй составитель, выпускница Бурятского лицея-интерната №1, руководитель издательского отдела «НоваПринт» Октябрина Дамдинжапова собирала благопожелания южных и западных бурят.

– В сборнике мы даем их на исконном диалекте, чтобы носителям языка было легче читать и запоминать. Фольклор южных бурят для меня родной, потому что мои корни из Джидинского района, я из племени сартул.

Здесь мне большую помощь оказала известный фольклорист, собиратель произведений устного народного творчества, поэт Галина Жигмытовна Раднаева (Санджэ-Сурэн).Она предоставила мне свой богатейший фольклорный материал, – рассказывает О.Дамдинжапова.

– Что касается благопожеланий западных бурят, то они мне тоже близки. Во время учебы в Иркутском университете, я жила в одном общежитии со студентами бурятского факультета, в основном они были из Иркутской области. Дружила с ними, ездила на свадьбы в Усть-Ордынский округ, а позже, уже работая журналистом, бывала там в командировках. Мне вообще нравятся благопожелания иркутских бурят –остроумные, веселые, на злобу дня. Поэтому, когда взялась за работу, подняла все свои связи там.

Поделились с собранным материалом выпускники ИГУ Н. Цыденова, радиожурналист в Усть-Орде, Т. Маркова, учительница бурятского языка и литературы в Улее Осинского района, помогла с поиском В. Петрова, директор центральной библиотеки им. А. Вампилова в поселке Кутулик Аларского района. В качестве источников также были использованы сборники благопожеланий Р.Шанаровой, М.Гергенова, Н. Шобогоровой, М. Шабаевой и других.

На все случаи жизни

Все собранные благопожелания издатели разделили на несколько групп: ко дню рождения ребенка, к поступлению в школу, институт, призыву в армию и т.д. В сборнике большое количество обрядовых свадебных благопожеланий: на сватовство, расстилание постели, передачу приданого и угощения невесты, напутствия жениху и невесте. Но, пожалуй, самое большое количество красивых иизящных пожеланий собрано по случаю празднования Сагаалгана и различных юбилеев: от 40 до 80-летних. Отдельную группу составляют современные шуточные тосты западных бурят. Издание великолепно иллюстрировано. Автор иллюстраций известный дизайнер, художник Т. Мердыгеев.

Сборник «500 бурятских благопожеланий» / 500 үреэлнүүд, юрөөлнүүд” можно будет купить в издательстве “НоваПринт”, в книжных магазинах города к Сагаалгану. Тел. 8 (3012) 212-220, 21-25-52, 21-86-74.

В будущем издательство планирует расширить сборник. Желающие пополнить сборник могут отправлять свои благопожелания на почту издательства (благопожелания).

Бурятская мифология

Согласно некоторым бурятским мифам о происхождении мира, сначала существовал хаос, из которого образовалась вода — колыбель мира. Из воды появился цветок, а из цветка — девушка. От неё исходило сияние, которое превратилось в солнце и луну, рассеявшее мрак. Эта божественная девушка — символ созидательной энергии — создала землю и первых людей: мужчину и женщину.

Высшее божество — Хухэ Мунхэ Тенгри (Синее Вечное Небо), воплощение мужского начала. Земля — женское начало. На небе живут боги. Во времена их правителя Асаранга-тенгри небожители были едины. После его ухода власть стали оспаривать Хурмаста и Ата Улан. В итоге никто не одержал победу и тенгрии разделились на 55 западных добрых и 44 восточных злых, продолжающих вечную борьбу между собой.

Тотемно-генеалогический цикл представлен мифами о быке Буха нойон баабае, прародителе племени булагатов, о девице-лебеде, вы­шедшей замуж за Хоредоя, от которых пошли хоринские буряты, о пестром на­лиме, отце эхиритов, об орле — предке ольхонских бурят и т.п. Миф о Буха ной­оне широко распространен у бурят Прибайкалья, Забайкалья и Тункинской до­лины. Один из его вариантов такой: Бохо-Муя, сын западного тэнгри Заян Са­гана, повздорил с Бохо-Тэли, сыном восточного тэнгри Хамхир Богдо, из-за вла­дения кузнечным искусством. Оба спустились на землю, превратились первый — в темного сивого быка Буха нойона, второй — в пестрого Тарлан Эрен буха, и стали бегать друг за другом вокруг Байкала. Во владениях Тайджи хана они, наконец, встретились и стали бодаться, топча все вокруг.

В ранних бурятских мифах все персонажи делятся на добрых и злых. К первым восходит все положительное, что имеется на земле, ко вторым — все отрицательное. Доб­рые силы, охраняющие человека, это Вечное Синее Небо — Хухэ Мунхэн тэн­гри, Мать–Земля — Ульгень, Солнце — Наран, Луна — кара, Утренняя Заря — Солбон.

Злые силы мира представлены несколькими разрядами живых существ, сре­ди которых черная бабушка Маяс Хара, ее 13 сыновей и 7 дочерей, безымянные многоголовые чудовища мангысы и мангадхаи и уже строго персонифицирован­ные силы мрака: Архан Шутхыр, глотающий Солнце, Алха, глотающий Луну. Именно их происками объяснялись в мифах солнечные и лунные затмения.

На­водящий ужас Шэрэм Мината, Гал Дулэн (или Нурман) — огненное чудовище с пылающим глазом на макушке, пестрый хищник Ээрэн гурэхан, всасывающий в свою огромную пасть все с расстояния в несколько километров, желтая бешеная собака Ганиг (Гуниг), исполинская змея Абарга, которую обычно подсылают к только что родившемуся положительному герою, чтобы его задушить и др.

Традиции и нюансы заключительного этапа свадьбы

После всех церемоний молодые, наконец-то, заселяются в новый дом. Обыкновенно это — юрта, которая обвита при помощи белого войлока. Спустя месяц проживания с мужем у девушки появляется возможность проведать родителей. Там она должна прогостить неделю, но есть одно но: если ее признают нерадивой хозяйкой, она может навсегда остаться у семьи.

Свадьба в стране празднуется с обилием пищи и веселья, а сама церемония длится в течение недели. В меню свадебной церемонии присутствуют такие продукты, как баранина вареная, но самым почетным считается голова животного. Мясо обычно подается целыми кусками с гарниром. Основной акцент делается именно на нем. Число горячих блюд обычно равно трем. Также присутствуют безалкогольные напитки в виде чаев, соков, морсов и кофе. В роли десертов обычно выступают фрукты и фруктовые нарезки. Программа вечера свадьбы обычно стандартна:

  • встреча гостей и молодой пары;
  • поздравительная и художественная части;
  • традиционная дискотека.

Бурятская свадьба — это своего рода подтверждение сохранившейся самобытной культуры этого уникального народа. Если выпадет шанс побывать на этом удивительном событии, его непременно стоит использовать и глубже ознакомиться с местными обычаями, сохранившимися с давних времен.

Жилище

Традиционным жилищем бурят является юрта, которую многие монгольские народы называют гэр. У этого народа были переносные юрты, сделанные из войлока, и юрты из дерева, которые строились на одном месте.

Деревянные жилища изготавливались из бревен или сруба, были 6-ти или 8-ми угольными, без окон. В крыше было отверстие больших размеров, предназначенное для освещения и выхода дыма. Крышу жилища устанавливали на 4 столбах, которые называются тэнги, на потолок укладывали большие куски коры хвойных пород внутренней стороной вниз. Сверху накладывали ровные куски дерна.

Дверь в юрту всегда устанавливалась на южной стороне. Внутри помещение делилось на две половины: правая была мужской, левая женской. По правую сторону юрты, принадлежавшей мужчине, на стене висели лук, стрелы, сабля, ружье, сбруя и седло. На левой стороне были расположены кухонные принадлежности. Посередине жилища расположен очаг, вдоль стен стояли лавки. По левую сторону стояли сундуки и стол для гостей. На против входа была полка с онгонами и бухранами — буддийскими скульптурами. Перед жилищем буряты устанавливали коновязь (сэргэ), которая была выполнена в виде столба с орнаментом.

Переносные юрты обладают небольшим весом, их легко собирать и разбирать, благодаря конструкции

Это было очень важно для кочевых бурят, которые переходили с места на место в поисках пастбищ. В зимний период в очаге разводили огонь для отопления жилья, летом его использовали в качестве холодильника

Решетчатый остов переносной юрты покрывали войлоком, пропитанным для дезинфекции смесью соли, табака или кислого молока. Сидели буряты вокруг очага на стеганом войлоке.

В 19 веке богатые буряты начали строить избы, которые заимствовали у русских переселенцев. Но в таких избах сохранялось все убранство элементов национального жилища бурят.

Каменистый Ацагат

Долина Ацагата знаменита историческими местами. Здесь находятся захоронения монгольских предводителей. И это доказывает то, что по этой местности проходил Великий Путь монгольских завоевателей. Существует легенда о том, как монгольский предводитель, остановившись на отдых на горе, оставил свой кисет. С тех пор эта гора называется Тамхита, что в переводе означает «табак».

У подножия священной горы Тамхита и находится Ацагат.  Слово «Асагад» происходит от древнемонгольского слова, означающего «каменистая местность». Село с одноименным названием есть в Монголии.  Издавна бурятский народ славился своими благопожеланиями. «Строй дом, где много камней, разводи скот там, где много волков» гласит благопожелание. И действительно, местность, где расположено село, богато камнями. 

Особенности бурятской свадьбы

Пожелания на свадьбу на бурятском языке.

Бурятская свадьба начинается ещё с самого детства у многих людей. Родители выбирают своему новорожденному ребенку невесту или жениха. Если удается двум сторонам договориться о сватовстве, то родители обмениваются специальными поясами в знак того, что они скрепили свой союз.

Как бы ни звучало это удивительно, но во многих семьях мужьями и жены предначертаны ещё с самого рождения. Поэтому к осознанной жизни и взрослению они приходят уже с готовым партнером. Родители заранее готовят к этому шагу своих детей, соответственно не бывает ни истерик, ни капризов. Ведь слушать родителей во всем – это одна из обязанностей бурятского народа.

Организатор свадебных процессий в национальном стиле советуют заниматься организацией торжества вместе. Ещё на выкупе решают вопрос, кто и за что отвечает. Лучше всего сделать сразу несколько команд, в которых назначается ответственный. Например, один решает вопрос с машинами, а другой с рестораном.

На самом сватовстве родители невесты прикидываются, что вовсе не понимают, зачем приехали сваты и всячески уводят их своими вопросами. Сваты же в это время должны отвечать достойно и все-таки решить вопрос с невестой.

За невесту отец устанавливает калым. Раньше это был скот, сейчас может быть денежный вариант или подарки. Сватовство не длиться больше 2-3 часов. В противном случае родители невесты могут просто выгнать сватов. На самом мероприятии обсуждается, в какое время года будет свадьба. Невеста и жених также присутствуют, однако меньше всего решают.

Сама современная свадьба в бурятском стиле происходит по европейским канонам. После посещения дома невесты, гости и все родственники отправляются в ресторан. На столах должно быть изобилие еды. Никто не смотрит на то, съедят все или нет.

Главное – заказать побольше, дабы жизнь дальнейшая была богатая и насыщенная. В изобилии присутствует мясо и рыба. Из мяса буряты выделяют говядину. На самом банкете в ресторане всегда проводятся развлечения, конкурсы, а в завершении всего идет дискотека. Благопожелания на бурятском языке на свадьбу:

Пожелания на бурятском языке

Очень часто поздравительные речи на бурятских свадьбах звучат на русском языке. Это не может никого удивлять. Кроме того, все сразу вас поймут.

  1. Бурятские пожелания на свадьбу на бурятском языке. Дорогие наши молодожены, Пусть все в жизни вашей будет окей. Поскорее рожайте детей. И побольше мальчишек, и поменьше девчонок. И будет тогда у вас много пеленок. Ну а как пеленки надоедят вам, Вы дайте понянчиться их своим бабкам. Примите наше шуточное поздравление, Оно будет слаще даже, чем варенье. На нас вы не обижайтесь, А скорее рожать отправляйтесь.

  1. Хотелось бы поздравить молодых с вашим первым браком. И пусть он станет последним, решающим и счастливым. Говорят, что первый блин комом. Но пусть ваш блин будет самым красивым, вкусным и сочным. Тогда обязательно в вашей жизни все наладится.
  2. Мужчина однажды не выдержал и обратился к Богу с вопросом, зачем он сделал женщин одновременно глупыми и красивыми. Тогда Бог ответил, что красивые они для того, чтобы мужчины их любили. А глупые потому, что только так смогут любить сами мужчин.

Онохойские версии: собака или человек?

Место, где расположен центр поселка, кочевники обходили стороной. Когда-то там была дремучая тайга. Деревья постепенно вырубались, а почва с годами становилась песчаной и в ветреную погоду поднималась, образуя песчаную бурю. Эти места долго оставались пустырем, здесь никто не жил. Дурную славу имели здешние зыбучие пески. Привыкшие к морозным бесснежным зимам и пыльному лету, коренные жители забайкальских степей проявляли нелюбовь к этому месту, избегая его, и ругая: «О, нохой» (О, собака!). Это одна из версий происхождений названия поселка.

Вторая версия возникла исторически много позже, когда поселок уже вовсю населяли люди. Дело в том, что появление русских в этой местности связано главным образом со ссылкой политзаключенных, бунтовщиков, эмигрантов, в том числе и китайцев, приехавших в поисках работы. Прибывшие русские старались установить контакт с местным населением, но каждый раз мешали собаки, охранявшие их стада, так как времена были смутными: нередко случались грабежи и разбои. Буряты вели кочевой образ жизни: перемещались с места на место в поисках лучшего пастбища. Собаки не допускали посторонних к хозяевам. Однако настойчивость, с которой русские пытались завести знакомства, убедила местных, что гости пришли  с миром и дружбой. И тогда, как гласит легенда, хозяева выругались на своих собак: «Шутхэр нохой!» (Чертова собака!). В русской транскрипции это прозвучало как: «О, нохой!». Вот и еще одна версия, которая передавалась из уст в уста.

И, наконец, третий вариант истории образования названия поселка. Он, в отличие от двух первых, никак не связан с символом нового года, то есть с собакой и гласит, что произошло название от личного имени: в документах 18 века упоминается имя новокрещенного бурята Семена Онохоева, который в 1777 году был определен старшиной над ясачными Хоринских родов, новокрещенными. Некоторые историки склонны считать именно его праотцом всех онохойцев и, стало быть, в честь него назван поселок.

Тут уместно рассказать и о происхождении Онохой-Шибири. В одних источников указано, что переводится название, как собачий лес, мол, раньше здесь было много волков. Однако автор нашел еще одну версию об этом названии. В работе Ольги Лютовой «Топонимы родного края» жительница улуса Онохой-Шибирь Анна Интигринова говорит следующие слова: «Знаю, что название нашего улуса произошло от слова «Онохой», так как он был центром нашей местности, а наш улус расположился в чаще, в густом заболоченном лесу, что по-бурятски означает  «шэбэр» — Шибирь. Отсюда название Онохой — Шибирь. Местные жители называют наш улус «Сэсээр», а это название произошло от названия колхоза  имени Союза Советских Социалистических Республик». 

Хурим түрын үреэлнүүд

Эгээл һайхые хүсэгшэ:Эгэшэ, дүүнэр, эжытнай.

ХУРИМАЙ ҮРЕЭЛНҮҮД

Үбэр дээрээ үргэһэнЭжыгээ һанажа ябаарай,Эжэл нүхэртэеэЭбтэй амгалан жаргаарай.

Хүнэй хажууда зэргэлхэ хүбүүтэй болоорой,Хүлэгэй хойно жороолхо унагатай ябаарай.

Хадамай холо газартаЭхэеэ һанажа ябаарай,Бэрхэшээлтэй сагай болоо һаань,Эсэгэеэ һанажа ябаарай.

Алтан дэлхэйн нюрган дээрэАжабайдал бэлэглэһэнАба, эжы хоёрһоошҮнэтэй юумэн байхагүй,Үе наһандаа һанажа ябаарай!

Ороһониие угтажа,Гараһаниие үдэшэжэ,Урдуураа гараһаниие ундалуулжа,Хойгуураа гараһаниие хүндэлжэ ябаарай!

Ошоһон газартаа олон боложо,Байһан газартаа баян боложо,Хододоо һайн ябажа,Энхэ амгалан жаргаарай!

Зондо хэлсүүлэнгүй,Золтой жаргалтайБэри гүүлэжэ ябаарай.Эрын ухаанда абтангүй,Эхэнэрэй дээжэЭрхим гүүлэжэ ябаарай!

Долоон ханатай гэрыеДобо газарта бодхоожо,Долоо, найман хүбүүдэйЭхэнь боложо жаргаарай!

Улаагшан үнеэнэй ерэхэдэ,Һуулга барин угтаарай.Ураг эльгэнэй ерэхэдэ,Уураг улаан сайгаар угтаарай.

Үреэ унагантнай морин болог,Үри хүүгэдтнай хүн болог.Энхэ жаргалтай, мүнхэ нэрэтэй,Баян бэлигтэй, дүүрэн хэшэгтэй һуугаарайгты.

Уужам тоонто нютагтаа,Үлзы һайхан дайдадааУлаан нараяа угтажа,Удаан жаргал эдлэгты.

Эбдэршэгүй эбтэй,Һалашагүй дуратай,Ута наһа наһалжа,Удаан жаргал эдлэжэ,Амгалан жэгдэ, тэгшэ һайханҺуухатнай болтогой!

Буян хэшэгтэй ханилжа,Уян сэдьхэлтэй ябагты.Хатуу зориг барижа,Хамаг бэрхэшээл дабагты!

Аха заха зонооХүндэлжэ хододоо һурагты,Эхэ эсэгын захяаеЭдлэжэ дүүрэн ябагты.

Урда хормойгоо аша гушанартаа гэшхүүлээрэй,Хойто хормойгоо хони хурьгадтаа гэшхүүлээрэй.

Хада гэшхэбэб гэжэ,Халюу гэшхэжэ ябаарай.Бута гэшхэбэб гэжэ,Булга гэшхэжэ ябаарай.

Табан хушуун малтнай тарган,Тараг, айрагтнай билтаржа байг,Һүри үбһэнтнай элбэг,Һү, тарагтнай билтаржа байг.

Аянда ябабал олзотой,Анда ябабал, ганзагатай ябаарай,Аба эжыдээ ашатай,Аха дүүдээ хайратай ябаарайгты.

Мүнгэн шэнги мүнхэ нэрэтэй,Мүшэн шэнги мүнхэ солотой,Түмэн зоной түрүү ябаарайт,Олон зоной орой ябаарайт.

Уула шэнги үндэр ухаатай,Далай шэнги номин зүрхэтэй,Холые хаража бүһэлэн тойрохоБэрхэ хүбүүд, басагад болооройт!

Худан ехэ уһатай,Хуудам үргэн талатай,Хамтын баян ажалтай,Хани олон нүхэдтэй,Үндэр сагаан байшантай,Үнэр золтой һуугаарайт.

Тосты на бурятском языке

Под звон хрустальных бокалов принято говорить тосты. Считается, что таким образом вы поздравляете молодых и подслащиваете всем горячительный напиток.

В один день две сестры решили отпраздновать собственную свадьбу. Но в этот вечер постучался в их дом старуха

Старшая сестра прогнала её, сказав, что у них важное событие. Младшая же посадила старуху за стол и потчевала также, как и остальных гостей

Тогда старуха подарила сестрам очки. Старшая после этого стала видеть мир мрачным и темным, её всё и все раздражали. Она постоянно срывалась на мужа и жила в ссорах. Младшая сестра стала любить и боготворить весь мир. Все в её жизни стало праздничным и веселым. Давайте, поднимем бокалы за нашу невесту и пожелаем ей встретить старуху-волшебницу, которая сможет подарить ей розовые очки.
Однажды женщина пришла на исповедь к священнику, она сказала, что хочет развода. По её словам, в доме всегда были ссоры и негодования. Муж отныне её больше не любит. Тогда священник ответил, что брак и семья – это прекрасный цветок, о котором надо заботиться. Его стоит поливать и удобрять, лишь тогда он сможет зацвести и даже дать плоды.
Когда-то давно Адам и Ева поселились в раю. Бог дал им строгий наказ беречь всю природу и красоту, которая их окружает. Сегодня молодожены вступили в свой рай. Пожелаем им никогда не встретить на своем пути яблоко раздора, любить друг друга и окружающий рай. У вас есть свой мирок, который требует теплоты, любви и заботы.